1- خانه ی عموی نرگس چه سرنوشتی پیدا کرد؟
الف)افتاد تو طرح
ب) در آثار فرهنگی ثبت شد
ج)به سریال
۹۰ قسمتی «نرگس ۲» اجاره داده شد

2- مو های بهروز چرا سفید شد؟
الف)گذشت
۳ سال
ب)استفاده از شامپو های فاسد
ج)ترس از بچه ی غول نسرین

3- سرنوشت بچه ی دوم سمانه و هدایت چه شد؟
الف)به سرنوشت بچه ی اول دچار شد
ب)پیش مادر بزرگش است
ج)مگه سمانه بچه دار هم شد؟

4- عاقبت منصور چه شد؟
الف)به اتهام جاسوسی دستگیر شد
ب)مسئول ستاد بپا خیزی شرق شد
ج)جایزه ی برچسب انرژی
A را دریافت کرد

5- در نمای پایانی که بهروز و نسرین در برف راه می رفتند بهار کجا بود؟
الف)خانه ی بخت
ب) خانه ی سالمندان
ج)از فرط بزرگی ترکیده بود
د)چون زمستان بود بهار نبود

6- نقش دوست شقایق در این سریال چه بود؟
الف)نقش در ماشین آقای شوکت را بازی می کردند
ب)نقشی نداشت ولی فامیل کارگردان بود
ج)مگه شقایق دوست داشت؟