منطقه ۳-۲-۱
روزها برق باشد شبها به علت برهم خوردن مجالس پارتی از ساعت ۲۰ تا ۳ صبح برق برود .

منطقه ۴
روزی نیم ساعت برق نباشد جهت اعمال قانون و یکنواخت سازی .

منطقه ۵
روز ۲ ساعت به اضافه ۵ ساعت تنبیه سال ۱۳۴۲ که منطقه به شرکت برق بدهکاربود( پرونده موجود است) .

منطقه ۶
صبح ها که نور کافیست برق نباشد برای شب هرکسی برق می خواهد برگه درخواست برق پر شود بخش اداری پیگیری نماید .

منطقه ۷

بیخود کردن برق می خواهند یک روز درمیان کافیست کسی اعتراض کرد آب شرب آن خانوار قطع شود تا عبرت سایرین گردد .

منطقه ۸
منزل مادر خانم بنده آنجاست همیشه برق باشد .

منطقه ۹
منزل خودمان آنجاست جهت رعایت عدالت فقط ۲۰ دقیقه دم صبح برود .

منطقه ۱۰
منزل باجناق آنجاست، آنچنان برق برود و بیاید که تمام لوازم صوتی وی بسوزد تا رویش کم شود .

منطقه ۱۱

به کل برق نباشد ( دلیل خواستند گاز قطع شود) .

منطقه ۱۲-۱۳

بچه محل های قدیم آنجا سکونت دارند عاشق فوتبال هستند شبهایی که فوتبال دارد برق باشد .

منطقه ۱۴-۱۵-۱۶
به علت ازدیاد اراذل برای از بین بردن پتوق ها شبها کلا برق لازم نیست .

منطقه ۱۸-۱۹-۲۰
روزی نیم ساعت به دلخواه شهردار مناطق .

منطقه ۲۱-۲۲
بخشنامه شود که اختراع برق توسط ادیسون شایعه بوده .