اگر آرایشگری اشتباه كنه، اشتباهش یه مدل جدیده.
اگر راننده ای اشتباه كنه، اشتباهش یه حادثه ست.
اگر سیاستمداری اشتباه كنه، اشتباهش یه قانون تازه ست.
اگر دانشمندی اشتباه كنه، اشتباهش یه اختراع تازه ست.
اگر خیاطی اشتباه كنه، اشتباهش یه مد جدیده.
اگر معلمی اشتباه كنه، اشتباهش یه تئوری جدیده.
اما!؟
اگر رئیس شما اشتباه كنه...
فقط شما مقصرید!