بوسه اسم است چون عمومی است . بوسه فعل است چون هم لازم است هم متعدی. بوسه حرف تعجب است چون اگر ناگهانی باشد طرف مقابل را مات و مبهوت می کند. بوسه ضمیر است چون از قید انسان خارج نیست. بوسه حرف ربط است چون 2 نفر را به هم متصل می کند.